Ambra di Venezia Montgomery Taylor
2005
 
If Eau de Toilette Apothia
2005
Juicy Crittoure Juicy Crittoure
2007
 
Velvet Rope Apothia
2005